Tietomallit

Tietomallit-työkalulla kuvataan tietojärjestelmien ja rajapintojen tietosisältöjä ja -rakennetta. Tietomallit-työkalu tekee julkishallinnon julkisten tietojen loogisesta tietomallityöstö avointa ja julkista, joka helpottaa tietomallien hyödyntämistä yli organisaatiorajojen.

Siirry aiempaan Tietomallit-työkaluun.

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Luonnos, Ehdotus, Voimassa oleva
Poistettu käytöstä, Korvattu

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilikuntaVersio 1.0.0Ehdotus

3Dkunta-projektissa (www.3dkunta.fi) on ajanjaksolla 09/2018 - 06/2019 määritelty vakioitu kuntien tuottama kaupunkimallin koneluettava muoto. Määrittely pohjautuu kansainväliseen CityGML-formaattiin. Määrittelyt on siirretty sellaisenaan Yhteentoimivuusalustalle. Työstä on vastannut Nosto Consulting Oy (www.nostoconsulting.fi) ympäristöministeriön tilauksesta.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Soveltamisprofiiliryhti-akrVersio 1.0.0Ehdotus

Tietomalli, jonka mukaisesti voi laatia alueidenkäytön rajoituksia, joita ovat rakentamisrajoitus, rakennuskielto, toimenpidekielto ja suunnittelutarvealue. Tietomallia tullaan käyttämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmän alueidenkäytön tietovarannon rakentamisen pohjana.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Digi- ja väestötietovirasto

Soveltamisprofiilifi-dcatapVersio 0.0.3Ehdotus

Avoindatan tietomalli on pääosin yhteensopiva DCAT-AP:n kanssa. Avoindatan laajennos huomioi vakiintuneet kansalliset käytännöt paremmin kuin DCAT-AP, ja siitä on jätetty pois sellaiset osat profiilista, joiden koemme olevan tällä hetkellä turhia. Se myös mahdollistaa avoimen datan jatkokehityksen sekä yhteentoimivien tietoaineistojen ja avointa dataa jakavien rajapintojen kuvailun suomalaisissa palveluissa entistä paremmin.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigioneosdVersio 1.0.0Voimassa oleva

Opetuksen suunnittelu ja arviointi -työkalun looginen tietomalli

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigioneotsVersio 1.0.0Voimassa oleva

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigioneucuVersio 1.0.0Voimassa oleva

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigioneperVersio 1.0.0Voimassa oleva

Oppijoiden ja huoltajien henkilötiedot

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigionestuVersio 1.0.0Voimassa oleva

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigioneappVersio 1.0.0Voimassa oleva

Koulutukseen hakeneiden ja valituksi tulleiden tiedot perusopetuksen jälkeisten koulutusten hauissa

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigionestfVersio 1.0.0Voimassa oleva

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigionecrsVersio 1.0.0Voimassa oleva

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigioneorgVersio 1.0.0Voimassa oleva

DigiOne organisaatiopalvelun tietomalli

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidleVersio 1.0.0Voimassa oleva

Oppijan ilmoittautumistiedot ovat niitä perustietoja, joita kysytään huoltajilta ja väestörekisterikeskukselta kun oppija aloittaa opiskelun peruskoulussa

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigionecurVersio 1.0.0Voimassa oleva

DigiOne koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmat perusopetuksen puolelta

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigionegrpVersio 1.0.0Voimassa oleva

Hallinnollisten ja opetusryhmien tietomalli

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

YdintietomallidigioneVersio 1.0.0Voimassa oleva

DigiOne ekosysteemissä käytettyjä tietosisältöjä yleissivistävän koulutuksen puolelta, joista muodostetaan tarkempia tietojärjestelmien tietomalleja ja rajapintoja

Tietoalueet: Koulutus

Vantaan kaupunki

SoveltamisprofiilidigioneresVersio 1.0.0Voimassa oleva

Tietomallissa kuvattu opetuksen järjestämiseen tarvittavat tiedot rakennus, tila ja välinetiedoista.

Tietoalueet: Koulutus

Ympäristöministeriö

YdintietomalliestasVersio 1.0.0Ehdotus

Projektin tavoitteena on selvittää, mitä tietoja esteettömyysasetuksessa on määritelty esteettömyyttä määrittäviksi tiedoiksi ja laatii asetuksen tietomäärityksistä loogisen tietomallin mukaiset tietokomponentit Yhteentoimivuusalustalle.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomalliraktkkVersio 1.0.0Ehdotus

A physical building can be a building, a structure or part of a structure and an area built for a specific activity.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallirakmatuloVersio 1.0.0Ehdotus

Tämä tietomalli kuvaa rakennus- ja tuoteosien sekä tiloihin liittyvien pintamateriaalien materiaali- ja tuoteluettelot. Tämä tietomalli on pohjautuu Fyysisen rakennuskohteen tietokomponenttikirjaston tietomallissa määriteltyihin tietokomponentteihin ja periaatteisiin. Lisäksi tietomallissa on ennakoitu rakennuskohteen tiloihin (huoneet yms.) liittyvien pintamateriaalien luettelointi. Tätä geneeristä tietomallia voidaan hyödyntää rakennusten ja rakennelmien rakennus- ja tuoteosien sekä pintamateriaalien eri luettelointitarpeissa ja niitä varten laadittavissa soveltamisprofiileissa.

Tämän tietomallin mukaisessa luettelossa ei luetteloida yksittäisiä rakennus- tai tuoteosia, vaan niiden tyyppejä ja kokonaismääriä. Rakennuksessa tai rakennelmassa voi olla luetteloitujen komponenttityyppien mukaisia komponentteja lukuisia kappaleita eikä niille kaikissa käyttötapauksissa tarvitse määrittää sijaintia. Mikäli käytössä on IFC-muotoinen suunnitelma- tai toteumamalli, saadaan sijaintitieto suoraan ko. mallista.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilisnntlmalliVersio 1.0.0Ehdotus

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallifyysisenrakennuskohttoteumamalliVersio 1.0.0Ehdotus

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

2 sisällöntuottajaa

Ydintietomalliisa2coreVersio 0.1.0Ehdotus

Tämä ehdotus ydintietomalliksi on laadittu osana valtiovarainministeriön rahoittamaa Rajat ylittävän tietojenvaihdon digitalisointi -kehityshanketta (VN/20945/2020, 5.10.2020). Digi- ja väestötietovirastolle annetun tehtävän mukaisesti kehityshankkeessa on paikallistettu eurooppalaisia ydintietomäärityksiä ja arvioitu, mitä niiden kansallinen laajentaminen edellyttää ja mitä toimia tarvitaan näiden tietomääritysten hallintaan ja ylläpitoon hankkeessa tehdyn päivitys- ja harmonisointityön jälkeen. -----
Huom. mallia päivitetään parhaillaan vastaamaan 7.4.2022 julkaistuja EU:n ydintietomäärityksiä. Tarkempi kooste muutoksista tulee täydentymään Dokumentaatio välilehdelle työn edetessä kevään 2022 aikana.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiiliistodVersio 1.0.0Ehdotus

Yhteinen isännöitsijätodistuksen tietosisällön kuvaus, joka sisältää keskeiset asianomaisia asunto-osakkeita, huoneistoa, ja yhtiötä koskevat tiedot.

Pohjamateriaalina mm. TALTIO-hankkeessa tuotettu isännöitsijätodistuksen taksonomia.

Tietoalueet: Asuminen, Rakennettu ympäristö

Kuntien tietojohtaminen

YdintietomallijapyVersio 1.0.0Voimassa oleva

Tämä malli on DaLi-hankkeen (Data Liikenteeseen) osana toteutettu DOLCE-yläontologian (ISO 21838-3) varaan perustettu jalankulku-, pyöräily- ja mikroliikkumismuotoja kuvaava aiheontologia. Malli kuvaa havainnoitua liikkumista kaupunkiympäristössä, tarkastelunäkökulmana voi olla yhden toimijan seuranta eri kulkumuotojen välillä vaihtaen, tai erilaisten tapahtumien seuranta (kun havainnoidaan esimerkiksi tiettyä risteystä seuraamatta yksittäisiä kulkijoita).

Malli on laajennettavissa myös muita kulkumuotoja ja muita kaupunkiympäristön tapahtumia koskevaksi (esimerkiksi. onnettomuudet, mielenosoitukset, tapahtumat). Mallin tehtävänä on auttaa kuvailemaan holistisesti kaupungissa tapahtuvia ihmisvirtoja ja auttaa niiden tulkinnassa.

Keskeisenä ominaisuutena malli ei ota kantaa liikkumisympäristöön, eli malli ei tässä muodossaan sisällä kuvausta fyysisestä ympäristöstä, jossa liikkuminen tapahtuu. Malli mahdollistaa toteutuneen tai suunnitellun liikkumisen assosioinnin minkä tahansa fyysistä ympäristöä kuvaavien kohteiden kanssa, mutta toimii myös ilman ympäristön tyypitystä (tällöin liikkuminen tapahtuu vain anonyymeissä paikoissa tai sijainneissa liikkumisesta kerätyn sijaintitietojen perusteella).

Tietoalueet: Liikenne

2 sisällöntuottajaa

YdintietomallicmlifeVersio 1.1.0Voimassa oleva

Julkisen hallinnon tiedon elinkaaren hallinnan metatietomalli perustuu sisällöllisesti Tiedonhallintalautakunnan suositukseen asiankäsittelyn metatiedoista, mutta ei rajoitu pelkästään niihin. Suositus konkretisoi tiedonhallintalain 26 §:ssä asianhallinnalle ja asiarekisteriin rekisteröitäville tiedoille säädettyjä vaatimuksia.

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

2 sisällöntuottajaa

YdintietomallijhsVersio 0.1.0Ehdotus

Ensimmäinen versio julkisen hallinnon tietokomponenttikirjastosta

Tietoalueet: Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Ympäristöministeriö

YdintietomallijttVersio 1.1.1Voimassa oleva

Jäte- ja tuotetiedon kokonaisuuden tietomalli.

Tietoalueet: Ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallijttVersio 1.0.0Ehdotus

Jäte- ja tuotetiedon kokonaisuuden tietomalli.

Tietoalueet: Ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallikaavaselostusoasVersio 0.2.0Ehdotus

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallikaavaselostusoasVersio 0.3.1Ehdotus

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallikaavaselostusoasVersio 0.4.0Ehdotus

Malli on sisällöltään erittäin puutteellinen luonnos, joka odottaa perusrakenteen vahvistusta prorylta ennen kuin malliin lisätään enempää substanssisisältöä.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallikaavaselostusoasVersio 0.3.0Ehdotus

Tämä on varhainen ehdotus kaavahankkeen selostuksen ja OAS:n tietotuotteiden johtamiseen tarvittavista ydintiedoista.

Mallissa on noudatettu mahdollisimman pitkälti MRL sekä MRA mukaisia sisältöä koskevia vaatimuksia sekä jäsentelyä. Määrittelyjen varmentamiseen on käytetty aiheesta julkaistua kirjallisuutta.

Malli on vielä monilta osin puutteellinen, (esimerkiksi kaavan toteuttaminen ja seuranta, vuorovaikutuksen suunnittelu, kaavan valmistelun aikaisten tapahtumien suunnittelu ja toteuma).

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallikaavaselostusoasVersio 0.1.0Ehdotus

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallikaavaselostusoasVersio 0.4.1Ehdotus

Malli on sisällöltään erittäin puutteellinen luonnos, joka odottaa perusrakenteen vahvistusta prorylta ennen kuin malliin lisätään enempää substanssisisältöä.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Soveltamisprofiilirytj-kaavaVersio 1.0.1Voimassa oleva

Ryhti-hankkeessa luotu kaavatietomalli tietomallimuotoisten asema-, yleis- ja maakuntakaavojen laatimiseen. Tietomalli on laadittu Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjaston (rak) määritysten pohjalta. Kaavatietomallin pohjalta on laadittu rakennetun ympäristön tietojärjestelmän alueidenkäytön tietojärjestelmän kaavatietojen määritykset.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

Soveltamisprofiilikaava-ykVersio 1.0.0Ehdotus

Tämä tietomalli on kaavatietomallista johdettu yleiskaavaa koskeva soveltamisprofiili. Siihen on tuotu vain resurssit, jotka tarvitaan erikoistettaessa kaavatietomallia yleiskaavan käyttöön. Mallissa on myös rajattu resurssien käyttämät koodilistat ja niiden arvot yleiskaavan kontekstiin. Malliin ei ole tuotu monistamalla sellaisia resursseja, joita ei tarvitse tarkentaa YK-käytössä, nämä näkyvät suorina viitteinä kaavatietomalliin (harmaat laatikot).

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilikssVersio 1.0.0Ehdotus

Kaupunkiseutusuunnitelmat ovat kaupunkiseudun kuntien yhdessä laatimia ja hyväksymiä strategisia suunnitelmia kaupunkiseudun kehittämisestä. Kaupunkiseutusuunnitelmista käytetty terminologia on vaihtelevaa ja tässä yhteydessä kaupunkiseutusuunnitelmilla tarkoitetaan kaupunkiseuduille laadittuja ei-lakisääteisiä rakennemalleja ja -suunnitelmia, MAL-suunnitelmia, kehityskuvia sekä muita vapaamuotoisia ja lakiin perustumattomia kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmia. Viime vuosina suunnittelutarpeet ovat laajentunee, ja siten kaupunkiseutusuunnitelmat voivat pitää sisällään myös muita suunnitteluteemoja kuin edellä mainitut.

Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli on tarkoitus toteuttaa osaksi Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) alueidenkäytön tietovarantoa. Kaupunkiseutusuunnitelmien tietosisällön tuottaminen osaksi RYTJ:ää tulee olemaan kunnille vapaaehtoista.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Senaatti-kiinteistöt

YdintietomallikiintsenaVersio 1.1.0Voimassa oleva

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallikultympVersio 1.0.0Ehdotus

Tietomallissa on esitetty tietojen määritys ja rakenne, joiden on tarkoitus toimia pohjana kansallisen rakennetun kulttuuriympäristön määrittelemiselle. Tietomallissa havainnollistuu erilaiset inventointiin liittyvät tietokokonaisuudet, tietolähteet ja kuinka tietoja linkitetään rakennetun kulttuuriympäristön kohteeseen.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö, Paikkatieto, Kulttuuri

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilirakluvVersio 1.0.0Ehdotus

Huom! Tämä tietomalli ei vastaa päivitettyjen KuntaGML-skeemojen sisältöä. ** Kuntien yhteinen näkymä rakennusvalvonnan ja rakentamiseen liittyvien lupien (Rakennuslupa, Toimenpidelupa, Purkamislupa, Maisematyölupa) tiedon sisällöstä.
Tietomallin soveltamisprofiili perustuu "Rakennusluvat tietomalli" (Hanke: Luvat ja valvonta) ja "KuntaGML skeema" (Rakennusvalvonta).

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallilivyVersio 1.0.0Ehdotus

Liikenne-, viher- ja yleisiin alueisiin (LIVY) liittyvien kohteiden tietomallin jäsennysluonnos

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilimaakukaavaVersio 1.0.0Ehdotus

Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluiksi (HAME) hankkeessa kehitetty maakuntakaavojen looginen tietomalli. Tämä sovellusprofiili on luotu käyttöön jo otetun fyysisen HAME-tietomallin (File geodatabase) pohjalta. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen, kartalla esitetty yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä kuvataan maakunnan alueiden käytön- ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilimaisematyoVersio 1.0.0Ehdotus

Rakentamisen lupapäätökset -tietomallin pohjalta tehty soveltamisprofiili, joka kuvaa maisematyöhön liittyvän lupapäätöksen Ryhti järjestelmään toimitettavan tietosisällön luvan myöntämisen ajanhetkellä.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

YdintietomallimerialsuunVersio 1.0.0Ehdotus

Merialuesuunnitelma on strateginen asiakirja, jota havainnollistetaan kartalla. Suunnitelma kattaa Suomen koko merialueen eli aluevedet ja talousvyöhykkeen. Se on yleispiirteinen suunnitelma ja esittää merenkäytön kannalta merkittäviä ja potentiaalisia alueita. Suunnitelmalla sovitetaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita ja pyritään edistämään kestävää luonnonvarojen käyttöä. Suomen merialuesuunnitelman tietomalli kuvaa paikkatietomuotoisen merialuesuunnitelman tietokantarakenteen, tunnusten muodostamiseen liittyvät säännöt sekä merialuesuunnittelumerkintöjen vastaavuudet INSPIRE (HSRCL) alueidenkäyttöluokkiin sekä HELCOM sea use -luokkiin. Paikkatietomuotoinen merialuesuunnitelma koostuu merialuesuunnittelualueen rajasta, sekä alue-, viiva- sekä vyöhykemerkinnöistä. Merialuesuunnitelman tietomallissa on yhteensovitettu paikkatietomuotoiselle merialuesuunnitelmalle kansallisesti ja kansainvälisesti asetetut luokitteluun sekä muuhun tietoon liittyvät vaatimukset ja tarpeet.
Suunnitelmalla sovitetaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita, sekä pyritään edistämään kestävää kehitystä ja kasvua, kestävää luonnonvarojen käyttöä ja meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

SoveltamisprofiilivrtihhVersio 0.5.0Voimassa oleva

Ei annettu kuvausta

Tietoalueet: Asuminen

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilipoiklupaVersio 1.0.0Ehdotus

Rakentamiseen liittyvien lupapäätökset -tietomallin rakentamista koskevista määräyksistä poikkeamiseen liittyvän lupapäätöksen soveltamisprofiili, joka kuvaa Ryhti järjestelmään toimitettavan tietosisällön luvan myöntämisen ajanhetkellä.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilipurklupaVersio 1.0.0Ehdotus

Rakentamisen lupapäätökset -tietomallin pohjalta tehty soveltamisprofiili, joka kuvaa purkamistyöhön liittyvän lupapäätöksen Ryhti järjestelmään toimitettavan tietosisällön luvan myöntämisen ajanhetkellä.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö

Ympäristöministeriö

SoveltamisprofiilipaatoseditVersio 1.0.0Ehdotus

Soveltamisprofiili, jota käytetään lakieditorin pohjalta tehtävän päätöseditorin PoCin taustalla. Päätöseditori-PoCissa ovat mukana ympäristöministeriö, Verohallinto ja Helsingin kaupunki.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö, Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

Ympäristöministeriö

YdintietomallirakVersio 1.0.0Ehdotus

Alueidenkäyttöön ja rakennuskohteisiin liittyvien tietomääritysten kokoelma, jota päivitetään jatkuvasti. Tietokomponenttikirjastoon on koottu rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön keskeiset tuotokset uudelleen hyödynnettäväksi.

Tietoalueet: Rakennettu ympäristö